Στόχοι

Καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ταυτότητας φύλου ή έκφρασης φύλου, και ιδίως προς τα τρανς άτομα.

Άρση των εμποδίων για την πρόσβαση των τρανς ατόμων σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Επανεκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και παρόχων υπηρεσιών υγείας σχετικά με τα δικαιώματα και τις ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης των τρανς ατόμων.

Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας Transcare που θα προσφέρει ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους σχετικά με την πρόσβαση των τρανς ατόμων στις υγειονομικές υπηρεσίες.